Skip to main content

Wat is een energetisch genezen?

Energetisch genezen is een eeuwenoude techniek die de energiebanen in ons lichaam opent. Daardoor wordt het zelfgenezend vermogen geactiveerd. Ons fysieke lichaam wordt gedragen door ons energetische systeem. Voordat problemen (of klachten) zich lichamelijk of geestelijk uiten, zijn ze al in het energetische systeem waar te nemen. Namelijk in de vorm van verstoringen en blokkades. Vervolgens worden deze blokkades tijdens het consult weggenomen. Hieruit volgt dat de energie weer vrij kan stromen door het lichaam. Concluderend wordt het zelfhelend vermogen door energetisch genezen weer in gang gezet. Zodoende zullen fysieke klachten uiteindelijk ook minder worden.

Wat brengt het jou?

 • minder fysieke klachten (pijn)
 • minder emotionele klachten
 • meer energie (leren omgaan met je eigen energieniveau)

Al naar gelang jouw specifieke situatie kunnen oude blokkades en patronen ook worden losgelaten. Door middel van een behandeling kun je inzichten en handvatten krijgen tot verandering.

De effecten op het fysieke, emotionele, mentale of spirituele vlak kunnen meteen of op langere termijn na de healing waarneembaar zijn.

Reguliere medische behandelingen
Een energetisch genezer is geen arts. Dus ik stel geen diagnoses en geef geen adviezen wat betreft gebruik van medicatie. Consulten zijn bedoeld als aanvulling op gewone behandelingen van artsen en andere hulpverleners. Het is een veilige en natuurlijke behandelwijze.

Een energetisch consult

Een consult duurt ongeveer een uur. Na een intake van 10 minuten duurt het consult ongeveer 20 minuten en daarna is er nog tijd om de bevindingen te bespreken. Afhankelijk van jouw hulpvraag heb je één of meerdere consulten nodig.

Prijs

Een energetisch consult is 50 euro inclusief BTW.

Ik wil een afspraak maken:

Je kunt mij telefonisch bereiken via 06-41209145 of via akvanleeuwen@gmail.com

*Met het aangaan van een behandeling, sessie of andere dienst betrekking hebbende op Healings en/of Energetisch Genezen gaat u, de cliënt, akkoord met de voorwaarden onderaan deze pagina.

What if you simply devoted this year to loving yourself more?

Algemene Voorwaarden van de Praktijk Yoga Geeft Energie t.a.v. Healing/Energetisch Genezen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten en/of diensten van Yoga Geeft Energie (KvK 54632544), ten aanzien van de onderdelen Healing en Energetisch Genezen. Met het aangaan van een behandeling, sessie of andere dienst betrekking hebbende op Healings en/of Energetisch Genezen gaat u, de cliënt, akkoord met onderstaande voorwaarden.

 1. Een behandeling/sessie is alleen op afspraak mogelijk.
 2. De actuele kosten voor een behandeling/sessie staan vermeld op www.yogageeftenergie.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.
 3. Betaling dient u na iedere sessie contant te voldoen. De factuur krijgt u na afloop van de betreffende behandeling/sessie per e-mail toegezonden indien gewenst.
 4. Een afspraak kunt u tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Bij annulering binnen 24 uur behoud ik me het recht voor de kosten van de sessie in rekening te brengen.
 5. De diensten die ik vanuit mijn praktijk geef, zijn bedoeld voor zelfrealisatie en vermindering van fysieke klachten. Healing en Energetisch Genezen hebben als doel inzicht en bewustwording te geven in de eigen persoonlijke ontwikkeling en fysieke klachten te doen verminderen. Ik zal u naar beste inzicht en vermogen begeleiden en behandelen. U zult op een integere en zinvolle manier bijgestaan worden in uw persoonlijk proces, waarbij ik gebruik maak van mijn kennis. In overleg bepalen wij de behandelwijze. Als ik het idee heb dat ik u niet verder kan helpen, zal ik u aanraden iemand anders te raadplegen. In het geval van bij mij kenbare ernstige medische kwesties zal ik u altijd doorverwijzen naar een arts of psycholoog.
 6. Een behandeling/sessie kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Ik zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen van een reguliere arts of psycholoog. Een behandeling kan echter wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandelend arts of psycholoog.
 7. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt u geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met Yoga Geeft Energie voor holistische adviezen.
 8. De behandelingen/sessies geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een behandeling/sessie op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding en/of de behandeling. Yoga Geeft Energie is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch, in welke vorm dan ook, ontstaan na deelname aan Healing en/of Energetisch Genezen, tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Yoga Geeft Energie.
 9. Elke behandeling/sessie heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in uw lichaam of in uw geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: spierpijn, moeheid, kou, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, en/of een emotioneel verwerkingsproces. Heeft u vragen hierover of blijft het te lang duren, neem dan gerust contact met mij op.
 10. De aansprakelijkheid van Yoga Geeft Energie, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandeling. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop u met eventuele schade bekend bent geworden.
 11. U beslist altijd zelf wat u met de informatie uit de behandelingen/sessies wilt doen binnen de privésfeer. Wilt u informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van Yoga Geeft Energie. U dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor akkoord.
 12. Inhoudelijke informatie ten aanzien van de sessie(s)/behandeling(en) wordt door Yoga Geeft Energie volstrekt vertrouwelijk behandeld, ook na het eindigen van de behandeling(en). Inhoudelijke informatie wordt door Yoga Geeft Energie alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in verband met wettelijke verplichtingen.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende behandelingen/sessies of vervolgbehandelingen/-sessies.
 14. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 15. Op de rechtsverhouding tussen Yoga Geeft Energie en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Yoga Geeft Energie  – Healings/Energetisch Genezen  – Anne van Leeuwen – 2019